Giới thiệu

Công ty cổ phần công nghệ chiếu sáng KAPI là một tổ chức chuẩn mực mang lại cho khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất trong công tác phục vụ đời sống xã hội của đất nước, các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể của quý khách hàng.Là một tập thể có chung tầm nhìn chiến lược, với trình độ nắm bắt công nghệ nhanh, phát triển theo xu thế thị trường và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi xác định Sứ mệnh của KAPI là mang lại giá trị dịch vụ và niềm tin cho khách hàng.